Stationery - Alat Tulis

Bahasa Indonesia Stationery – Alat Tulis

...

Kalendar (Calendar, 日历 rìlì )

...
Jam (Clock, 时钟 shízhōng)
...
Stapler (Stapler, 订书机 dìng shū jī)
...
Kacamata
(Spectacles, 眼镜 yǎnjìng)
...
Komputer
(Computer, 电脑 diànnǎo )
...
Pensil (Pencil, 铅笔 qiānbǐ )
...

Penggaris (Ruler, 尺 chǐ )

...
Kertas (Paper, 纸 zhǐ )
...
Papan Ketik
(Keyboard, 键盘 jiànpán )
...

Buku Catatan
(Notebook, 笔记本 bǐjìběn)

...
Silotip
(Scotch Tape, 透明胶带 Tòumíng jiāodài)
Scroll to Top